O NAS

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej

 • Deklaracje podatkowe

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Pomoc w zakładaniu działalności